KAZUKI DOJO  / SHISEIKAN

DINO PERRONE 4eme dan                  (Kazuki dôjô))

Linh Thiers     3eme dan                 (Kazuki dôjô))